Πολιτική Προστασίας Απορρήτου

Το δικηγορικό γραφείο «Δίβαρη Μαρία – Αναστασία & Συνεργάτες» είναι μία ελληνική ατομική επιχείρηση με έδρα τη Γλυφάδα Αττικής, και επί της οδού Γ. Κονδύλη, αρ. 6 με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείο info@maritadivari.com, κινητό τηλέφωνο +0030 694-8303537, και ιστοσελίδα maritadivari.com.

Για τους σκοπούς της παροχής των επαγγελματικών υπηρεσιών της, το γραφείο μας ενδέχεται να προχωρήσει στη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, καθώς και με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, στο εξής «ΓΚΠΔ» ή «GDPR»).

Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει ως στόχο να αποσαφηνίσει τις πρακτικές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθεί το γραφείο μας, εξηγώντας τι είδους προσωπικά δεδομένα ή άλλες προσωπικές πληροφορίες μπορεί να συλλέξει κατά τη διάρκεια της χρήσης του δικτυακού μας τόπου και των υπηρεσιών μας από εσάς, πώς και γιατί συγκεντρώνουμε τις εν λόγω πληροφορίες, για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία, πότε και σε ποιον ενδέχεται να κοινοποιήσουμε και να αποκαλύψουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς, καθώς και το πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τις πληροφορίες σχετικά με εσάς και να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, όπως προβλέπεται από το GDPR.

Με την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων σε μας (είτε μέσω της ιστοσελίδας μας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυτοπροσώπως ή μέσω τηλεφώνου ή αυτοπροσώπως), συμφωνείτε με την επεξεργασία σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ι. Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε και πώς τις συλλέγουμε:

Μπορεί να συλλέξουμε και περαιτέρω επεξεργαστούμε διαφορετικούς τύπους προσωπικών δεδομένων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας μας και κατά την παροχή των υπηρεσιών μας.

Αυτά τα δεδομένα μπορούν να περιλαμβάνουν:

 • Βασικά προσωπικά δεδομένα και στοιχεία επικοινωνίας, όπως το ονοματεπώνυμό σας, πατρώνυμο, μητρώνυμο, τον τίτλο εργασίας σας, την ταχυδρομική διεύθυνσή σας, τη διεύθυνση εργασίας σας, τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου, αριθμό φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ.
 • Οικονομικά στοιχεία, όπως οι πληροφορίες που σχετίζονται με πληρωμές που απαιτούνται για την επεξεργασία των πληρωμών, καθώς και για την πρόληψη της απάτης, όπως τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού, αριθμούς πιστωτικών / χρεωστικών καρτών, κωδικούς ασφαλείας και άλλες σχετικές με χρεώσεις πληροφορίες,
 • Δεδομένα ταυτοποίησης και άλλα δεδομένα επαλήθευσης, όπως αντίγραφο του διαβατηρίου ή αναγνωριστικά στοιχεία, ημερομηνίες γέννησης, λογαριασμούς κοινής ωφελείας, ταυτότητα κλπ.
 • Επιχειρηματικά Δεδομένα, όπως η συμμετοχή σε μια επαγγελματική ή εμπορική ένωση ή σύλλογο κ.α.
 • Πληροφορίες σχετικά με επίδικες διαφορές ή άλλες νομικές διαδικασίες που κινούνται εναντίον σας ή έναντι τρίτων που συνδέονται καθοιονδήποτε τρόπο με σας,
 • Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου ή αρχών ή όπως απαιτείται από δικαστήριο ή άλλη διαδικασία ή αρχή,
 • Αρχεία καταγραφής της επικοινωνίας και των επισκέψεών σας στις εγκαταστάσεις μας ,
 • Στοιχεία φωνής στο πλαίσιο καταγραφής τηλεφωνικών συνδιαλέξεων με τους εργαζομένους- συνεργάτες του γραφείου μας ,
 • Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης, όπως το βιογραφικό σας σημείωμα, το ιστορικό της εκπαίδευσης και της απασχόλησής σας, τα στοιχεία επαγγελματικών συνδρομών σας και άλλες πληροφορίες που μπορεί να αφορούν στην πρόσληψή σας στο γραφείο μας,
 • Δεδομένα Χρήσης Ιστοσελίδας, όπως τα στοιχεία από τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας ή πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των cookies.
 • Οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς που μπορεί να μας παρέχετε.

Ενδέχεται να συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μέσα από μια ποικιλία μέσων και με διαφορετικούς τρόπους. Συγκεκριμένα:

 • Μπορεί να παρέχετε τις προσωπικές πληροφορίες σε εμάς άμεσα και απευθείας, για παράδειγμα με τη συμπλήρωση και υποβολή του εντύπου- φόρμας στην ιστοσελίδα μας, επικοινωνώντας με εμάς μέσω e-mail, επιστολής ή δια του τηλεφώνου ή αυτοπροσώπως κατά τη διάρκεια επίσκεψης στις εγκαταστάσεις μας.
 • Ενδέχεται να συλλέξουμε τις πληροφορίες από τρίτες πηγές, όπως όταν λάβουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς από τους συνεργάτες και εξωτερικούς συμβούλους με τους οποίους μπορεί να έχετε ήδη μια επιχειρηματική σχέση, για τους σκοπούς της περαιτέρω συνεργασίας σας με το γραφείο μας.
 • Ενδέχεται να συλλέξουμε τις πληροφορίες από δημόσιες πηγές διαθέσιμες στο κοινό.

ΙΙ. Για ποιους λόγους και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα :

Συλλέγουμε και περαιτέρω επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς, όπως περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που δικαιολογούνται βάσει της Ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, και δεν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα περαιτέρω με τρόπο που είναι ασύμβατος με εκείνους τους σκοπούς και τους νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα:

 • Για την παροχή νομικών συμβουλών ή άλλων υπηρεσιών που έχετε ζητήσει, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ή λύσεων σύμφωνα με τις οδηγίες σας ή σύμφωνα με όσα έχουν ζητηθεί από εσάς και για την παροχή απαντήσεων/διευκρινίσεων σε ερωτήσεις.
 • Για τη διαχείριση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων και τη διαχείριση των επιχειρηματικών σχέσεων με τους πελάτες μας, συμπεριλαμβανομένων των επεξεργασιών πληρωμών, λογιστικών, ελεγκτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών που αφορούν στην τιμολόγηση, υπηρεσίες υποστήριξης.
 • Για να αναλύσουμε και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και την επικοινωνία μας μαζί σας.
 • Για να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση των εργαζομένων μας με το νόμο, τις συμβατικές υποχρεώσεις, ιδίως δε τον Κώδικα Δικηγόρων και τον Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος.
 • Για να προασπίζουμε τα συμφέροντά σας, υπό την έννοια της απόδειξης της προσήκουσας ή μη συμπεριφοράς μας απέναντί σας.
 • Για την προστασία της ασφάλειας και τη διαχείριση της πρόσβασης στις εγκαταστάσεις μας, της πληροφοριακής υποδομής, των συστημάτων επικοινωνίας και της ιστοσελίδας μας και την πρόληψη και τον εντοπισμό απειλών για την ασφάλεια, απάτης ή άλλων εγκληματικών ή κακόβουλων δραστηριοτήτων.
 • Για σκοπούς διερεύνησης και για την πρόληψη μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στις υπηρεσίες και άλλων μη νόμιμων δραστηριοτήτων.
 • Για τον προσδιορισμό των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να πραγματοποιούν συναλλαγές για λογαριασμό πελατών μας, προμηθευτών ή / και παρόχων υπηρεσιών.
 • Για τη συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις μας, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής εκθέσεων ή/και ελέγχου από εθνικούς και διεθνείς ρυθμιστικούς φορείς.
 • Για τη συμμόρφωση με τις δικαστικές αποφάσεις και / ή την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας.
 • Για να επικοινωνούμε μαζί σας για τις τελευταίες νομικές εξελίξεις, ανακοινώσεις και άλλες πληροφορίες για εμάς, μέσω ενημερωτικών δελτίων, επιστολών κλπ, κατά τη ρητή συγκατάθεσή σας.
 • Για οποιοδήποτε άλλο σκοπό σχετικό και / ή παρεπόμενο προς οποιονδήποτε από τους παραπάνω ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό για τον οποίο μας παρασχέθηκαν τα προσωπικά σας δεδομένα.

Τυχόν επικοινωνία που σχετίζεται με μάρκετινγκ, θα πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον θα το έχετε εσείς επιλέξει, ενώ θα σας παρέχουμε τη δυνατότητα να εξαιρεθείτε ανά πάσα στιγμή, αν δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνία. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη λήψη τυχόν αυτοματοποιημένων αποφάσεων που επηρεάζουν εσάς ή για τη δημιουργία προφίλ, πέραν των όσων περιγράφονται παραπάνω.

ΙΙΙ. Η νομιμοποιητική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε ως άνω, με βάση τις ακόλουθες νομιμοποιητικές βάσεις:

 • Οι προσωπικές πληροφορίες που έχουμε στην κατοχή μας και επεξεργαζόμαστε είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της σύμβασης υπηρεσιών ή ανεξάρτητων συμβάσεων ή άλλων συμφωνιών, στις οποίες οι πελάτες μας είναι μέρος, ή για την εκτέλεση των υπηρεσιών ή την απάντηση σε ερωτήσεις που οι πελάτες μας έχουν διαφορετικά ζητήσει.
 • Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μπορεί επίσης να είναι αναγκαίες για τα νόμιμα επιχειρηματικά συμφέροντα μας, από την άποψη της παροχής των καλύτερων δυνατών λύσεων και νομικών υπηρεσιών, της διαχείρισης των καθημερινών επιχειρηματικών μας αναγκών, της παροχής στους πελάτες μας ή τους υποψήφιους πελάτες μας πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε και για τις οποίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ή που πιστεύουμε ότι θα είναι προς όφελός τους.
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, η βάση μας για τη συλλογή και την επεξεργασία των πληροφοριών, βασίζεται στη ρητή συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών από εμάς, όπως, για παράδειγμα, όταν επικοινωνούμε μαζί σας όσον αφορά στην παροχή πληροφοριών στα πλαίσια του μάρκετινγκ.
 • Μπορούμε επίσης να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται το γραφείο μας και για την εκπλήρωση των ρυθμιστικών και κανονιστικών υποχρεώσεων ή δικαστικών ή άλλων εντολών (π.χ. συμμόρφωση με τις φορολογικές διαδικασίες, διαδικασίες αντιμετώπισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την ανίχνευση της απάτης κ.λπ.)

ΙV. Με ποιόν ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

Δεν πραγματοποιούμε πωλήσεις ή ενοικιάσεις ή ανταλλαγές ή μεταφορές των προσωπικών σας δεδομένων ή στοιχείων προσωπικής ταυτοποίησης που έχουν συλλεχθεί από εμάς, ως μέρος λίστας πελατών ή παρόμοιας συναλλαγής, σε οποιονδήποτε τρίτο.

Μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο με τις ακόλουθες ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων:

 • Δικηγόρους – Συνεργάτες, ή άλλους παρόχους νομικών υπηρεσιών και διαμεσολαβητών, συμβούλους ή εμπειρογνώμονες ή άλλους επαγγελματίες συμβούλους, ανάλογα με την περίπτωση (π.χ. οικονομικoύς, επιχειρηματικούς ή άλλους συμβούλους), ελεγκτές, που απασχολούνται στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών μας στους πελάτες μας ή υποψήφιους πελάτες μας,
 • τρίτους παρόχους υπηρεσιών, στους οποίους αναθέτουμε ορισμένες δραστηριότητες, όπως οι υπηρεσίες τεχνολογιών πληροφορικής, φωτοαντιγραφικές και μεταφραστικές υπηρεσίες, λογιστικές υπηρεσίες, ταχυδρομικές και μεταφορικές υπηρεσίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, απαιτούμε από όλους αυτούς τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών να ενεργούν σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, τις οδηγίες μας και τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων. Δεσμευόμαστε να παρέχουμε τις κατάλληλες εγγυήσεις, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, για να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, σε περίπτωση πρόσληψης αυτών των τρίτων φορέων παροχής υπηρεσιών,
 • Συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές ή άλλους νομικούς υπαλλήλους και λειτουργούς,
 • Μπορεί να μοιραστούμε, επίσης, τα προσωπικά σας δεδομένα με δικαστήρια, κυβερνητικές, ρυθμιστικές ή άλλες αρχές, ή με αντίδικα μέρη (σε μια διαφορά) ή με τους νομικούς συμβούλους των αντίδικων μερών, όταν είναι λογικά αναγκαία για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση μιας νομικής απαίτησης ή για λόγους εμπιστευτικής εναλλακτικής διαδικασίας επίλυσης διαφορών.

V. Χρονικό διάστημα που μπορούμε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

Γενικά, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν τα δεδομένα αυτά και κάθε άλλου επιτρεπόμενου συνδεδεμένου σκοπού. Όταν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σχετίζεται με τις νομικές υπηρεσίες που παρέχουμε ή με την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα έως το πέρας των νόμιμων προθεσμιών για την ικανοποίηση των απαιτήσεων- αξιώσεών σας ή μέχρι να διευθετηθούν οι απαιτήσεις – αξιώσεις σας, ή προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νόμιμες απαιτήσεις σχετικά με τη διατήρηση τέτοιων δεδομένων.

Οι περίοδοι διατήρησης των προσωπικών δεδομένων βασίζονται, επίσης, στις επιχειρηματικές μας και τις νόμιμες ανάγκες και αξιώσεις μας και στη βέλτιστη πρακτική.

VI. Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται με ασφάλεια στους διακομιστές μας, οι οποίοι διαχειρίζονται από το γραφείο μας καθώς και σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών αποθήκευσης.

Διατηρούμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε στην κατοχή μας στα δίκτυα και τα συστήματά μας, από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, αλλοίωση, κακή χρήση, απώλεια και καταστροφή. Τα μέτρα ασφαλείας ενδεικτικά περιλαμβάνουν φυσικές, τεχνικές, διοικητικές, ηλεκτρονικές και διαδικαστικές διασφαλίσεις, τείχος προστασίας («firewall»), φυσικούς ελέγχους πρόσβασης στα κέντρα δεδομένων μας και ελέγχους άδειας πρόσβασης στις πληροφορίες. Οι διαδικασίες ασφαλείας μας, επίσης, σημαίνουν ότι μπορεί περιστασιακά να ζητήσουμε απόδειξη ταυτότητας, προκειμένου να εξακριβώσουμε την ταυτότητά σας, πριν την επικοινωνία μας μαζί σας ή πριν να αποκαλύψουμε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες σε εσάς.

Αν και θα καταβάλουμε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων, μόλις τα λάβουμε, ειδικά για όσα δεδομένα λαμβάνουμε μέσω της ιστοσελίδας μας, σημειώνουμε ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την 100% ασφάλεια της μετάδοσης δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή άλλου δημόσιου δικτύου, καθώς δεν εξαρτάται απόλυτα από εμάς.

VII. Τι δικαιώματα έχετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα:

Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς και ενδεχομένως να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων ή / και συμπληρωματικές πληροφορίες σε σχέση με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης: Εάν οι προσωπικές πληροφορίες που έχουμε για εσάς είναι ανακριβείς ή ελλιπείς, έχετε το δικαίωμα να τις διορθώσετε, να τις ενημερώσετε ή να τις τροποποιήσετε, επικοινωνώντας μαζί μας στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας. Εναλλακτικά, μπορείτε να μας στείλετε ένα σχετικό αίτημα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@maritadivari.com.

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως όταν δεν τα χρειαζόμαστε πλέον (εκτός και αν υφίστανται ειδικοί μας νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν των δικών σας δικαιωμάτων και απαιτούν τη διατήρηση αυτών) ή εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας (όπου αυτή εφαρμόζεται).

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων, ή όταν η επεξεργασία είναι παράνομη και προβάλλετε αντιρρήσεις για την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων και ζητάτε τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, αντί της διαγραφής τους, όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν απαιτούνται για τους σκοπούς της επεξεργασίας, ωστόσο απαιτούνται για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου, και όταν φέρετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία και εν αναμονή της επαλήθευσης αν οι δικοί μας νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας υπερισχύουν τυχόν των δικών σας δικαιωμάτων.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε περιπτώσεις όπου η επεξεργασία απαιτείται για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αποκτήσετε τις προσωπικές πληροφορίες που έχετε δώσει σε εμάς σε ένα δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, και να τις διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας για να τις επαναχρησιμοποιήσει ή να μας ζητήσετε να τις μεταφέρουμε σε τρίτους.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσή σας: Αν βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας ως νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά την περίοδο πριν την ανάκληση.

Δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Για να ασκήσετε οποιαδήποτε από τα ως άνω δικαιώματά σας έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), Τηλέφωνο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: contact@dpa.gr

Για σκοπούς υποβολής ερωτήσεων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ή άσκησης δικαιώματος που προβλέπεται από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του δικηγορικού μας Γραφείου Μαρίας – Αναστασίας Δίβαρη μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης: info@maritadivari.com.

VIII. Ενημερώσεις στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε και να αλλάζουμε αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ή τις αλλαγές στις απαιτήσεις εκ του νόμου. Σε περίπτωση τυχόν τέτοιων αλλαγών, θα δημοσιεύσουμε την ενημερωμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην ιστοσελίδα μας ή θα τη δημοσιεύσουμε με άλλο τρόπο. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τη στιγμή που δημοσιεύονται σε αυτή την ιστοσελίδα ή κατ’ άλλο τρόπο. Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να εξετάζετε την Πολιτική, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα για να είστε ενημερωμένοι σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα.