Υποχρεωση καταβολης Δικστικου Ενσημου


Στις διατάξεις των εδαφίων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 237 ΚΠολΔ, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 άρθρο δεύτερο παρ. 2 του Ν. 4335/2015 και…

Read More

Ποια τα κριτήρια μείωσης της μεσιτικής αμοιβής κατ’ άρθρο 707 ΑΚ


Κατά τη διάταξη του άρθρου 707 του Α.Κ., στο κεφάλαιο της σύμβασης της μεσιτείας, αναφέρεται ότι: «εάν η συμφωνημένη αμοιβή είναι δυσανάλογα μεγάλη, μειώνεται…

Read More

Η δυνατότητα του μισθωτή να καταγγείλει τη μίσθωση λόγω μεταμέλειας για τις νέες μισθώσεις που καταρτίζονται μετά τις 28.2.2014


Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 43 του π.δ. 34/1995, όπως ίσχυε μετά την τελευταία αντικατάστασή του με την παρ.1 του άρθρου 17 του ν. 3853/2010 (ΦΕΚ Α’…

Read More

Δύναται να ασκηθεί αγωγή απόδοσης μισθίου σε περίπτωση εικονικής μίσθωσης;


Η αγωγή απόδοσης μισθίου (αγωγή εξώσεως), ως αγωγή που απορρέει από σύμβαση, προϋποθέτει έγκυρη και όχι άκυρη σύμβαση μίσθωσης, οπότε και απορρίπτεται ως…

Read More

Περιεχόμενο της περιορισμένης προσωπικής δουλείας συνοίκησης – Αντιπαραβολή με την προσωπική δουλεία οίκησης


Οι προσωπικές δουλείες ρυθμίζονται στις ΑΚ 1142-1191 και διακρίνονται από τη θεωρία σε πλήρεις και σε περιορισμένες προσωπικές δουλείες. Από τον συνδυασμό των…

Read More

Αφανη βαρη πλειστηριασμενου ακινητου


Μετά την ολοκλήρωση του πλειστηριασμού με τη σύνταξη της έκθεσης κατακύρωσης, ο υπερθεματιστής οφείλει να καταβάλει το πλειστηρίασμα. Με την καταβολή ολόκληρου…

Read More

Τρόπος παραίτησης του καταπιστευματοδόχου από το καταπίστευμα


Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1923 παρ. 1 και 1935 παρ. 1 ΑΚ, προκύπτει ότι ο καταπιστευματοδόχος από τότε που η κληρονομία επάγεται στον…

Read More

Ειδικός φόρος ακινήτων (ΣτΕ 795/2022)


Το Συμβούλιο της Επικρατείας προέβη σε ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 15 του Ν. 3091/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 του Ν. 3842/2010, περί ειδικού…

Read More

Κάμερες εντός οικίας: Πότε δεν εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων; (ΑΠΔΠΧ απόφαση 22/2022)


Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κατόπιν υποβολής καταγγελίας περί εγκατάστασης και λειτουργίας συστήματος βιντεοεπιτήρησης εντός οικίας,…

Read More

Ποινικες και Αστικες Συνεπειες του σχολικού εκφοβισμού (bullying)


Ι. Αντί προλόγου Α. Η σχολική κοινότητα γιόρτασε και φέτος πανηγυρικά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς με τις προβλεπόμενες τελετές και τα γνωστά…

Read More

Προσωρινή διαταγή. Αποτελεί δεδικασμένο;


  Η αποδοχή ή απόρριψη της προσωρινής διαταγής έχει ως αποτέλεσμα την απαγόρευση της κατάθεσης εκ νέου της ίδιας αίτησης περί χορήγησης προσωρινής…

Read More

Επί αιτήσεως εκδόσεως κληρονομητηρίου βάσει ιδιόγραφης διαθήκης, απαιτείται να έχει προηγηθεί δημοσίευσή της και κήρυξη αυτής ως κυρίας


Όπως γίνεται θεωρητικά [1] και νομολογιακά δεκτό [2], για το ορισμένο της αιτήσεως εκδόσεως κληρονομητηρίου, απαιτείται η επίκληση και η απόδειξη της ύπαρξης…

Read More

Είναι δυνατή η καταγγελία επαγγελματικής μισθώσεως εν όσω εκκρεμεί απόφαση επί κατατεθείσας Αιτήσεως Εξυγίανσης ;


  10.1.2019 Στο άρ. 106 ΠτΚ ορίζεται ότι: «1. Από την κατάθεση της συμφωνίας εξυγίανσης προς επικύρωση και μέχρι την έκδοση απόφασης από το πτωχευτικό…

Read More

Η παραίτηση από την επιταγή προς εκτέλεση (924 ΚπολΔ)


27.11.2021 Η κατ’ άρθρο 924 του ΚΠολΔ επιταγή, που αποτελεί την πρώτη πράξη της αναγκαστικής εκτέλεσης, συνάμα δε και την προδικασία αυτής, είναι η έγγραφη…

Read More

Ποιός είναι ο κατάλογος χωρών που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης?


ΑΓ. ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ & ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΑΛΑΟΥΙ ΑΓ. ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΜΑΛΤΑ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ ΑΝΔΟΡΑ ΜΕΞΙΚΟ ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ &…

Read More

Πότε υποχρεούται ο αγοραστής στην πληρωμή Φ.Π.Α. κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου και ουχί σε πληρωμή Φ.Μ.Α.;


Με τις διατάξεις του νόμου 3427/2005 (Φ.Ε.Κ. 312 Α΄), που τροποποίησε τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000) επιβάλλεται Φ.Π.Α. στα νεόδμητα ακίνητα. Η…

Read More

Δικαιώματα εκμισθωτή σε περίπτωση αυθαίρετων κατασκευών μισθωτή εντός του μισθίου


Σύμφωνα με τις διατάξεις ΑΚ 592 και 594, αντίστοιχα «Ο μισθωτής δεν ευθύνεται για φθορές ή μεταβολές που οφείλονται στη συμφωνημένη χρήση» και «Ο εκμισθωτής…

Read More

Το ληξιπρόθεσμο της οφειλής έως την πρώτη συζήτηση της αγωγής ως προϋπόθεση για την άσκηση αγωγής διάρρηξης από τον δανειστή. Ποια η ευθύνη του εγγυητή;


Έχει κριθεί νομολογιακά με πληθώρα δικαστικών αποφάσεων, ότι όσον αφορά στην άσκηση αγωγής διάρρηξης δεν απαιτείται να έχει βεβαιωθεί δικαστικά η απαίτηση του…

Read More

Η ειδική μνεία των εγγράφων στην εκκαλούμενη απόφαση


Στο άρθρο 520 ΚΠολΔ προβλέπεται ότι «1. Το έγγραφο της έφεσης πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που απαιτούνται κατά τα άρθρα 118 έως 120 και τους λόγους της…

Read More

Παραγραφή και μη εκτέλεση ποινών υπό όρο


Στο αρ. 64 του ν. 4689/2020 ορίζεται ότι: Κύριες ποινές: α) φυλάκισης διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών ή β) χρηματικές ποινές ή γ) ποινές παροχής κοινωφελούς…

Read More

Πληρωμή Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων με ένα Κλικ


Με ένα «κλικ» θα ολοκληρώνονται πλέον στην εφορία οι μεταβιβάσεις ακινήτων. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ μέσω της οποίας θα υποβάλλονται οι δηλώσεις φόρου…

Read More

Τι είναι η ηλεκτρονική Ταυτότητα κτιρίου;


Η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου είναι ένας ηλεκτρονικός φάκελος που καταγράφει όλα τα στοιχεία για ένα κτίριο, για ένα διαμέρισμα, για το οικόπεδο και τις…

Read More

Μπορεί να λάβει άδεια παραμονής επενδυτή («Golden Visa») πολίτης τρίτης χώρας που απέκτησε την κυριότητα ακίνητης περιουσίας μέσω της διαδικασίας του πλειστηριασμού;


Το ΝΣΚ με την υπ΄αριθμ. 153/2020 γνωμοδότησή του έκρινε ότι: «Μετά τον αναγκαστικό πλειστηριασμό του ακινήτου στην Ελλάδα και την καταβολή από τον…

Read More

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram κτλ) ως αποδεικτικά μέσα στα πλαίσια δικών ενώπιων των πολιτικών Δικαστηρίων;


Η διαρκώς αυξανόμενη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζει πολυσδιάστατο και πρακτικό ενδιαφέρον υπό νομικό πρίσμα. Μία από τις βασικές πτυχές του…

Read More

Εμπίπτει στην έννοια του επενδυτή ο ανήλικος ή αδειοδοτείται μόνον στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης;


Με την υπ΄αριθμ. 22/2020 γνωμοδότηση το ΝΣΚ (Ολομέλεια) γνωμοδοτεί, ότι «ο ανήλικος πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να υπαχθεί στην έννοια του επενδυτή του αρ. 20…

Read More

Μπορεί να χορηγηθεί άδεια διαμονής επενδυτή στην μητέρα ανήλικου ως ασκούσα την γονική μέριμνα αυτού;


Το ΝΣΚ (Δ΄ τμήμα) με την με αριθμ. 230/2019 γνωμοδότηση του απεφάνθη ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηση άδειας διαμονής επενδυτή βάσει του αρ.20 β΄ του…

Read More

Σε περίπτωση γονικής παροχής, ο πολίτη τρίτης χώρας χάνει την Golden Visa;


Σύμφωνα με την παρ.5 του αρ.20 Β΄ ν. 4251/2014 « Η άδεια διαμονής επενδυτή μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονη διάρκεια, κάθε φορά, εφόσον η ακίνητη περιουσία…

Read More

Πως γίνεται η νόμιμη επικύρωση των ξενόγλωσσων πιστοποιητικών (Apostille);


Για να γίνει αποδεκτό ένα αλλοδαπό δημόσιο έγγραφο από ελληνικές δημόσιες  υπηρεσίες  απαιτείται προηγουμένως η νόμιμη επικύρωση του και ακολούθως επίσημη…

Read More

Τι συμβαίνει στην περίπτωση που η καταβολή του τιμήματος για την απόκτηση της «Golden Visa» δεν έχει συντελεσθεί κατά τους τρόπους που ορίζει ο νόμος;


Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΣτΕ 2036/2019 ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας μπορεί οποτεδήποτε να μεταβάλλει τον τρόπο καταβολής του τιμήματος…

Read More

Θα πρέπει ο πολίτης τρίτης χώρας να είναι ασφαλισμένος και αυτός και τα μέλη της οικογενείας του καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας παραμονής τους για να μπορέσουν να ανανεώσουν τις άδειες παραμονής τους (“Golden Visa”);


Αναφορικά με την υποχρέωση ασφάλισης ως προϋπόθεση, που εξετάζεται κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής επενδυτή και των μελών της οικογένειάς του και…

Read More

Σε ποιες περιπτώσεις επιστρέφεται ο Φ.Μ.Α.; Πότε παραγράφεται το δικαίωμα για την επιστροφή του καταβληθέντος φόρου μεταβιβάσεως ακινήτου; Ποια είναι η διαδικασία για την επιστροφή του ΦΜΑ;


Α. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: Εάν μετά την επίδοση της δηλώσεως στην Δ.Ο.Υ. ματαιωθεί η υπογραφή ενός…

Read More

Με ποιο τρόπο μπορεί να λυθεί μια εμπορική μίσθωση, πριν από την πάροδο του συμβατικού ή νόμιμου χρόνου;


Καταρχήν η εμπορική μίσθωση, όπως κάθε ενοχική σύμβαση (άρθρο 361 ΑΚ), μπορεί να λυθεί με καταγγελία καθενός των συμβαλλομένων (άρθρα 608, 609 ΑΚ). Περαιτέρω,…

Read More

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της απαλλαγής από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων για αγορά πρώτης κατοικίας;


Η απαλλαγή παρέχεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα (έγγαμα ή άγαμα ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης μετά τη συμπλήρωση διετίας εφόσον κατοικούν μόνιμα…

Read More

Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας (ν. 4172/2013) – Είναι υποχρεωτική, άνευ ετέρου, η προσκόμιση σύμβασης εργασίας στο εξωτερικό;


O νόμος 4172/2013 στα άρθρα 3 και 4 ορίζει ότι : Άρθρο 3: Ο φορολογούμενος που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο…

Read More

Υποχρεωτική η παράσταση του δικηγόρου στην διαδικασία της Ένορκης Βεβαίωσης, όταν συντελείται ενώπιων Δικαστηρίου – Ειρ. Χαν. 212/2017 (ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).


Με την ανωτέρω δικαστική απόφαση έχει κριθεί, ότι η παράσταση στη λήψη ένορκης βεβαίωσης είναι παράσταση ενώπιον δικαστηρίου και ισχύει και γι’ αυτές η…

Read More

Διανομή κοινού ακινήτου. Αγωγή λύσης της κοινωνίας και τρόποι λύσης αυτής


Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 798, 799, 800 και 801 ΑΚ, 480, 480Α’, 481 και 484 § 1 του ΚΠολΔ, οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 1113 ΑΚ, εφαρμόζονται…

Read More

Προσωπική δουλεία οίκησης και περιορισμένη προσωπική δουλεία οίκησης – τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του δουλειούχου


Δουλεία είναι το περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα πάνω σε ξένο πράγμα, που παρέχει στον δικαιούχο την εξουσία να αποκομίζει κάποια ή κάποιες ωφέλειες από την…

Read More

Σε ποίες περιπτώσεις, όταν πωλείται ένα ακίνητο, απαιτείται η προσκόμιση της βεβαίωσης της περ.7 του αρ. 20 Β΄ του ν.4251/2014 ενώπιων του συμβολαιογράφου;


Η υποχρέωση προσκόμισης της βεβαίωσης της περ.7 του αρ. 20 Β΄ του ν.4251/2014 ενώπιων του συμβολαιογράφου αφορά πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι κατά την…

Read More

Οι όροι και περιορισμοί που περιλαμβάνονται στη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας αποτελούν παρακωλυτικό λόγο για την απόκτηση της “Golden Visa”;


Η αναφορά σε όρους και περιορισμούς του ν. 3741/1929, που αφορά στην ιδιοκτησία κατ΄ορόφους (οριζόντια ιδιοκτησία), που απαντάται σε συμβόλαια αγοραπωλησίας…

Read More

Άκυρη η διαθήκη που συντάχθηκε από μη εγγράματο (αγράμματο)


Με την υπ’ αριθ. 195/2017 απόφασή του το Γ΄ Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου έκρινε ότι είναι άκυρη η διαθήκη που συντάχθηκε από μη εγγράμματο διαθέτη.…

Read More

Ανείσπρακτα Ενοίκια- Αποφυγή Φορολόγησης


Αρχικά, με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) δεν προβλεπόταν η τύχη των ενοικίων τα οποία δεν είχαν εισπραχθεί από τον εκμισθωτή, ενώ μέχρι…

Read More

Δημοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης και κήρυξη αυτής ως κυρίας


Ιδιόγραφη είναι η διαθήκη που έχει γραφεί εξ ολοκλήρου από το χέρι του διαθέτη και έχει χρονολογηθεί και υπογραφεί από αυτόν (1721 ΑΚ, ΑΠ 708/2015, ΕφΘεσσαλ…

Read More

Αν παρακρατηθεί από το τίμημα της αγοράς ποσό προς απόδοση στο Δημόσιο λόγω τυχόν οφειλών του πωλητή, τούτο αποτελεί παρακωλυτικό λόγο για τη λήψη της «Golden Visa»;


Σύμφωνα με το αρ. 20 Β’ του ν. 4251/2014, όπως τροποποιηθείς ισχύει, προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης «Golden Visa» σε πολίτη τρίτης χώρας που έχει εισέλθει…

Read More

Μπορεί να γίνει δεκτή για την απόκτηση της “Golden Visa” τραπεζική επιταγή που έχει εκδοθεί από υποκατάστηµα τραπεζικού ιδρύµατος άλλης χώρας;


Όπως γνωρίζετε, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 20 Β’  του ν.4251/2014, µπορούν να λάβουν άδεια διαµονής πολίτες τρίτης χώρας που διαθέτουν…

Read More

Υποστατή η κατάρτιση της σύμβασης μίσθωσης και χωρίς την υποβολή του μισθωτηρίου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.


Η σύμβαση της μίσθωσης (κινητού ή ακινήτου) πράγματος είναι, με βάση τη γενική αρχή του ατύπου του άρθρου 158ΑΚ, άτυπη μη υποκείμενη σε οποιονδήποτε τύπο. Στη…

Read More

Γίνονται αποδεκτά από τις ημεδαπές διοικητικές αρχές πληρεξούσια που έχουν συνταχθεί από αλλοδαπούς συμβολαιογράφους;


Σύμφωνα με τη από 11.02.2013 εγκύκλιο του αρμόδιου Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «προκειμένου να γίνει δεκτό στην Ελλάδα…

Read More