Προσωρινή διαταγή. Αποτελεί δεδικασμένο;


  Η αποδοχή ή απόρριψη της προσωρινής διαταγής έχει ως αποτέλεσμα την απαγόρευση της κατάθεσης εκ νέου της ίδιας αίτησης περί χορήγησης προσωρινής…

Διάβασε περισσότερα

Επί αιτήσεως εκδόσεως κληρονομητηρίου βάσει ιδιόγραφης διαθήκης, απαιτείται να έχει προηγηθεί δημοσίευσή της και κήρυξη αυτής ως κυρίας


Όπως γίνεται θεωρητικά [1] και νομολογιακά δεκτό [2], για το ορισμένο της αιτήσεως εκδόσεως κληρονομητηρίου, απαιτείται η επίκληση και η απόδειξη της ύπαρξης…

Διάβασε περισσότερα

Είναι δυνατή η καταγγελία επαγγελματικής μισθώσεως εν όσω εκκρεμεί απόφαση επί κατατεθείσας Αιτήσεως Εξυγίανσης ;


  10.1.2019 Στο άρ. 106 ΠτΚ ορίζεται ότι: «1. Από την κατάθεση της συμφωνίας εξυγίανσης προς επικύρωση και μέχρι την έκδοση απόφασης από το πτωχευτικό…

Διάβασε περισσότερα

Η παραίτηση από την επιταγή προς εκτέλεση (924 ΚπολΔ)


27.11.2021 Η κατ’ άρθρο 924 του ΚΠολΔ επιταγή, που αποτελεί την πρώτη πράξη της αναγκαστικής εκτέλεσης, συνάμα δε και την προδικασία αυτής, είναι η έγγραφη…

Διάβασε περισσότερα

Ποιός είναι ο κατάλογος χωρών που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης?


ΑΓ. ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ & ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΑΛΑΟΥΙ ΑΓ. ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΜΑΛΤΑ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ ΑΝΔΟΡΑ ΜΕΞΙΚΟ ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ &…

Διάβασε περισσότερα

Πότε υποχρεούται ο αγοραστής στην πληρωμή Φ.Π.Α. κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου και ουχί σε πληρωμή Φ.Μ.Α.;


Με τις διατάξεις του νόμου 3427/2005 (Φ.Ε.Κ. 312 Α΄), που τροποποίησε τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000) επιβάλλεται Φ.Π.Α. στα νεόδμητα ακίνητα. Η…

Διάβασε περισσότερα

Δικαιώματα εκμισθωτή σε περίπτωση αυθαίρετων κατασκευών μισθωτή εντός του μισθίου


Σύμφωνα με τις διατάξεις ΑΚ 592 και 594, αντίστοιχα «Ο μισθωτής δεν ευθύνεται για φθορές ή μεταβολές που οφείλονται στη συμφωνημένη χρήση» και «Ο εκμισθωτής…

Διάβασε περισσότερα

Το ληξιπρόθεσμο της οφειλής έως την πρώτη συζήτηση της αγωγής ως προϋπόθεση για την άσκηση αγωγής διάρρηξης από τον δανειστή. Ποια η ευθύνη του εγγυητή;


Έχει κριθεί νομολογιακά με πληθώρα δικαστικών αποφάσεων, ότι όσον αφορά στην άσκηση αγωγής διάρρηξης δεν απαιτείται να έχει βεβαιωθεί δικαστικά η απαίτηση του…

Διάβασε περισσότερα

Η ειδική μνεία των εγγράφων στην εκκαλούμενη απόφαση


Στο άρθρο 520 ΚΠολΔ προβλέπεται ότι «1. Το έγγραφο της έφεσης πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που απαιτούνται κατά τα άρθρα 118 έως 120 και τους λόγους της…

Διάβασε περισσότερα

Παραγραφή και μη εκτέλεση ποινών υπό όρο


Στο αρ. 64 του ν. 4689/2020 ορίζεται ότι: Κύριες ποινές: α) φυλάκισης διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών ή β) χρηματικές ποινές ή γ) ποινές παροχής κοινωφελούς…

Διάβασε περισσότερα

Πληρωμή Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων με ένα Κλικ


Με ένα «κλικ» θα ολοκληρώνονται πλέον στην εφορία οι μεταβιβάσεις ακινήτων. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ μέσω της οποίας θα υποβάλλονται οι δηλώσεις φόρου…

Διάβασε περισσότερα

Τι είναι η ηλεκτρονική Ταυτότητα κτιρίου;


Η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου είναι ένας ηλεκτρονικός φάκελος που καταγράφει όλα τα στοιχεία για ένα κτίριο, για ένα διαμέρισμα, για το οικόπεδο και τις…

Διάβασε περισσότερα

Μπορεί να λάβει άδεια παραμονής επενδυτή («Golden Visa») πολίτης τρίτης χώρας που απέκτησε την κυριότητα ακίνητης περιουσίας μέσω της διαδικασίας του πλειστηριασμού;


Το ΝΣΚ με την υπ΄αριθμ. 153/2020 γνωμοδότησή του έκρινε ότι: «Μετά τον αναγκαστικό πλειστηριασμό του ακινήτου στην Ελλάδα και την καταβολή από τον…

Διάβασε περισσότερα

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram κτλ) ως αποδεικτικά μέσα στα πλαίσια δικών ενώπιων των πολιτικών Δικαστηρίων;


Η διαρκώς αυξανόμενη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζει πολυσδιάστατο και πρακτικό ενδιαφέρον υπό νομικό πρίσμα. Μία από τις βασικές πτυχές του…

Διάβασε περισσότερα

Εμπίπτει στην έννοια του επενδυτή ο ανήλικος ή αδειοδοτείται μόνον στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης;


Με την υπ΄αριθμ. 22/2020 γνωμοδότηση το ΝΣΚ (Ολομέλεια) γνωμοδοτεί, ότι «ο ανήλικος πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να υπαχθεί στην έννοια του επενδυτή του αρ. 20…

Διάβασε περισσότερα

Μπορεί να χορηγηθεί άδεια διαμονής επενδυτή στην μητέρα ανήλικου ως ασκούσα την γονική μέριμνα αυτού;


Το ΝΣΚ (Δ΄ τμήμα) με την με αριθμ. 230/2019 γνωμοδότηση του απεφάνθη ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηση άδειας διαμονής επενδυτή βάσει του αρ.20 β΄ του…

Διάβασε περισσότερα

Σε περίπτωση γονικής παροχής, ο πολίτη τρίτης χώρας χάνει την Golden Visa;


Σύμφωνα με την παρ.5 του αρ.20 Β΄ ν. 4251/2014 « Η άδεια διαμονής επενδυτή μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονη διάρκεια, κάθε φορά, εφόσον η ακίνητη περιουσία…

Διάβασε περισσότερα

Πως γίνεται η νόμιμη επικύρωση των ξενόγλωσσων πιστοποιητικών (Apostille);


Για να γίνει αποδεκτό ένα αλλοδαπό δημόσιο έγγραφο από ελληνικές δημόσιες  υπηρεσίες  απαιτείται προηγουμένως η νόμιμη επικύρωση του και ακολούθως επίσημη…

Διάβασε περισσότερα

Τι συμβαίνει στην περίπτωση που η καταβολή του τιμήματος για την απόκτηση της «Golden Visa» δεν έχει συντελεσθεί κατά τους τρόπους που ορίζει ο νόμος;


Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΣτΕ 2036/2019 ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας μπορεί οποτεδήποτε να μεταβάλλει τον τρόπο καταβολής του τιμήματος…

Διάβασε περισσότερα

Θα πρέπει ο πολίτης τρίτης χώρας να είναι ασφαλισμένος και αυτός και τα μέλη της οικογενείας του καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας παραμονής τους για να μπορέσουν να ανανεώσουν τις άδειες παραμονής τους (“Golden Visa”);


Αναφορικά με την υποχρέωση ασφάλισης ως προϋπόθεση, που εξετάζεται κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής επενδυτή και των μελών της οικογένειάς του και…

Διάβασε περισσότερα

Σε ποιες περιπτώσεις επιστρέφεται ο Φ.Μ.Α.; Πότε παραγράφεται το δικαίωμα για την επιστροφή του καταβληθέντος φόρου μεταβιβάσεως ακινήτου; Ποια είναι η διαδικασία για την επιστροφή του ΦΜΑ;


Α. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: Εάν μετά την επίδοση της δηλώσεως στην Δ.Ο.Υ. ματαιωθεί η υπογραφή ενός…

Διάβασε περισσότερα

Με ποιο τρόπο μπορεί να λυθεί μια εμπορική μίσθωση, πριν από την πάροδο του συμβατικού ή νόμιμου χρόνου;


Καταρχήν η εμπορική μίσθωση, όπως κάθε ενοχική σύμβαση (άρθρο 361 ΑΚ), μπορεί να λυθεί με καταγγελία καθενός των συμβαλλομένων (άρθρα 608, 609 ΑΚ). Περαιτέρω,…

Διάβασε περισσότερα

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της απαλλαγής από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων για αγορά πρώτης κατοικίας;


Η απαλλαγή παρέχεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα (έγγαμα ή άγαμα ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης μετά τη συμπλήρωση διετίας εφόσον κατοικούν μόνιμα…

Διάβασε περισσότερα

Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας (ν. 4172/2013) – Είναι υποχρεωτική, άνευ ετέρου, η προσκόμιση σύμβασης εργασίας στο εξωτερικό;


O νόμος 4172/2013 στα άρθρα 3 και 4 ορίζει ότι : Άρθρο 3: Ο φορολογούμενος που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο…

Διάβασε περισσότερα

Υποχρεωτική η παράσταση του δικηγόρου στην διαδικασία της Ένορκης Βεβαίωσης, όταν συντελείται ενώπιων Δικαστηρίου – Ειρ. Χαν. 212/2017 (ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).


Με την ανωτέρω δικαστική απόφαση έχει κριθεί, ότι η παράσταση στη λήψη ένορκης βεβαίωσης είναι παράσταση ενώπιον δικαστηρίου και ισχύει και γι’ αυτές η…

Διάβασε περισσότερα

Διανομή κοινού ακινήτου. Αγωγή λύσης της κοινωνίας και τρόποι λύσης αυτής


Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 798, 799, 800 και 801 ΑΚ, 480, 480Α’, 481 και 484 § 1 του ΚΠολΔ, οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 1113 ΑΚ, εφαρμόζονται…

Διάβασε περισσότερα

Προσωπική δουλεία οίκησης και περιορισμένη προσωπική δουλεία οίκησης – τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του δουλειούχου


Δουλεία είναι το περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα πάνω σε ξένο πράγμα, που παρέχει στον δικαιούχο την εξουσία να αποκομίζει κάποια ή κάποιες ωφέλειες από την…

Διάβασε περισσότερα

Σε ποίες περιπτώσεις, όταν πωλείται ένα ακίνητο, απαιτείται η προσκόμιση της βεβαίωσης της περ.7 του αρ. 20 Β΄ του ν.4251/2014 ενώπιων του συμβολαιογράφου;


Η υποχρέωση προσκόμισης της βεβαίωσης της περ.7 του αρ. 20 Β΄ του ν.4251/2014 ενώπιων του συμβολαιογράφου αφορά πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι κατά την…

Διάβασε περισσότερα

Οι όροι και περιορισμοί που περιλαμβάνονται στη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας αποτελούν παρακωλυτικό λόγο για την απόκτηση της “Golden Visa”;


Η αναφορά σε όρους και περιορισμούς του ν. 3741/1929, που αφορά στην ιδιοκτησία κατ΄ορόφους (οριζόντια ιδιοκτησία), που απαντάται σε συμβόλαια αγοραπωλησίας…

Διάβασε περισσότερα

Άκυρη η διαθήκη που συντάχθηκε από μη εγγράματο (αγράμματο)


Με την υπ’ αριθ. 195/2017 απόφασή του το Γ΄ Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου έκρινε ότι είναι άκυρη η διαθήκη που συντάχθηκε από μη εγγράμματο διαθέτη.…

Διάβασε περισσότερα

Ανείσπρακτα Ενοίκια- Αποφυγή Φορολόγησης


Αρχικά, με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) δεν προβλεπόταν η τύχη των ενοικίων τα οποία δεν είχαν εισπραχθεί από τον εκμισθωτή, ενώ μέχρι…

Διάβασε περισσότερα

Δημοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης και κήρυξη αυτής ως κυρίας


Ιδιόγραφη είναι η διαθήκη που έχει γραφεί εξ ολοκλήρου από το χέρι του διαθέτη και έχει χρονολογηθεί και υπογραφεί από αυτόν (1721 ΑΚ, ΑΠ 708/2015, ΕφΘεσσαλ…

Διάβασε περισσότερα

Αν παρακρατηθεί από το τίμημα της αγοράς ποσό προς απόδοση στο Δημόσιο λόγω τυχόν οφειλών του πωλητή, τούτο αποτελεί παρακωλυτικό λόγο για τη λήψη της «Golden Visa»;


Σύμφωνα με το αρ. 20 Β’ του ν. 4251/2014, όπως τροποποιηθείς ισχύει, προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης «Golden Visa» σε πολίτη τρίτης χώρας που έχει εισέλθει…

Διάβασε περισσότερα

Μπορεί να γίνει δεκτή για την απόκτηση της “Golden Visa” τραπεζική επιταγή που έχει εκδοθεί από υποκατάστηµα τραπεζικού ιδρύµατος άλλης χώρας;


Όπως γνωρίζετε, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 20 Β’  του ν.4251/2014, µπορούν να λάβουν άδεια διαµονής πολίτες τρίτης χώρας που διαθέτουν…

Διάβασε περισσότερα

Υποστατή η κατάρτιση της σύμβασης μίσθωσης και χωρίς την υποβολή του μισθωτηρίου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.


Η σύμβαση της μίσθωσης (κινητού ή ακινήτου) πράγματος είναι, με βάση τη γενική αρχή του ατύπου του άρθρου 158ΑΚ, άτυπη μη υποκείμενη σε οποιονδήποτε τύπο. Στη…

Διάβασε περισσότερα

Γίνονται αποδεκτά από τις ημεδαπές διοικητικές αρχές πληρεξούσια που έχουν συνταχθεί από αλλοδαπούς συμβολαιογράφους;


Σύμφωνα με τη από 11.02.2013 εγκύκλιο του αρμόδιου Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «προκειμένου να γίνει δεκτό στην Ελλάδα…

Διάβασε περισσότερα