Ειδικός φόρος ακινήτων (ΣτΕ 795/2022)


Το Συμβούλιο της Επικρατείας προέβη σε ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 15 του Ν. 3091/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 του Ν. 3842/2010, περί ειδικού…

Read More

Κάμερες εντός οικίας: Πότε δεν εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων; (ΑΠΔΠΧ απόφαση 22/2022)


Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κατόπιν υποβολής καταγγελίας περί εγκατάστασης και λειτουργίας συστήματος βιντεοεπιτήρησης εντός οικίας,…

Read More

Ποινικες και Αστικες Συνεπειες του σχολικού εκφοβισμού (bullying)


Ι. Αντί προλόγου Α. Η σχολική κοινότητα γιόρτασε και φέτος πανηγυρικά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς με τις προβλεπόμενες τελετές και τα γνωστά…

Read More

Παραγραφή και μη εκτέλεση ποινών υπό όρο


Στο αρ. 64 του ν. 4689/2020 ορίζεται ότι: Κύριες ποινές: α) φυλάκισης διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών ή β) χρηματικές ποινές ή γ) ποινές παροχής κοινωφελούς…

Read More

Σε ποιες περιπτώσεις επιστρέφεται ο Φ.Μ.Α.; Πότε παραγράφεται το δικαίωμα για την επιστροφή του καταβληθέντος φόρου μεταβιβάσεως ακινήτου; Ποια είναι η διαδικασία για την επιστροφή του ΦΜΑ;


Α. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: Εάν μετά την επίδοση της δηλώσεως στην Δ.Ο.Υ. ματαιωθεί η υπογραφή ενός…

Read More

Με ποιο τρόπο μπορεί να λυθεί μια εμπορική μίσθωση, πριν από την πάροδο του συμβατικού ή νόμιμου χρόνου;


Καταρχήν η εμπορική μίσθωση, όπως κάθε ενοχική σύμβαση (άρθρο 361 ΑΚ), μπορεί να λυθεί με καταγγελία καθενός των συμβαλλομένων (άρθρα 608, 609 ΑΚ). Περαιτέρω,…

Read More

Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας (ν. 4172/2013) – Είναι υποχρεωτική, άνευ ετέρου, η προσκόμιση σύμβασης εργασίας στο εξωτερικό;


O νόμος 4172/2013 στα άρθρα 3 και 4 ορίζει ότι : Άρθρο 3: Ο φορολογούμενος που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο…

Read More

Υποχρεωτική η παράσταση του δικηγόρου στην διαδικασία της Ένορκης Βεβαίωσης, όταν συντελείται ενώπιων Δικαστηρίου – Ειρ. Χαν. 212/2017 (ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).


Με την ανωτέρω δικαστική απόφαση έχει κριθεί, ότι η παράσταση στη λήψη ένορκης βεβαίωσης είναι παράσταση ενώπιον δικαστηρίου και ισχύει και γι’ αυτές η…

Read More

Προσωπική δουλεία οίκησης και περιορισμένη προσωπική δουλεία οίκησης – τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του δουλειούχου


Δουλεία είναι το περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα πάνω σε ξένο πράγμα, που παρέχει στον δικαιούχο την εξουσία να αποκομίζει κάποια ή κάποιες ωφέλειες από την…

Read More