Καταρχήν η εμπορική μίσθωση, όπως κάθε ενοχική σύμβαση (άρθρο 361 ΑΚ), μπορεί να λυθεί με καταγγελία καθενός των συμβαλλομένων (άρθρα 608, 609 ΑΚ). Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 § 1 του Π.Δ. 34/1995 «η σύμβαση της εμπορικής μίσθωσης μπορεί να λυθεί με νεότερη συμφωνία, η οποία πρέπει να αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας». Νεότερη αντίθετη συμφωνία ή αντισυμφωνία είναι εκείνη, που συνάπτεται μεταξύ των συμβαλλομένων (εκμισθωτή και μισθωτή) ή των αντιπροσώπων τους (άρθρο 211 ΑΚ) και έχει περιεχόμενο την κατάργηση της σύμβασης της μίσθωσης πριν περάσει ο χρόνος της λήξης της. Η αντίθετη αυτή συμφωνία για πρόωρη λύση της μίσθωσης, σύμφωνα με την ανωτέρω ρητή διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1, απαιτείται να αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολονίας Ο λόγος που επέβαλε τον παραπάνω τρόπο απόδειξης της αντισυμφωνίας για λύση της μίσθωσης έγκειται στην αποφυγή καταστρατήγησης σε βάρος του μισθωτή της διάταξης ως προς τη διάρκεια της μίσθωσης, με την ταυτόχρονη κατά τη σύναψη της συμβάσεως κατάρτιση μεταχρονολογημένης συμφωνίας για λύση της μίσθωσης. Γι` αυτό και οι προαναφερόμενες διατάξεις απαιτούν όχι μόνο νεότερη συμφωνία για την πρόωρη λήξη της μίσθωσης αλλά και απόδειξη αυτής με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας (ΑΠ 1086/2001 ΕλλΔνη 44. 480, ΑΠ 1614/2000 ΕλλΔνη 42.720, ΑΠ 450/2000 ΕλλΔνη 41.1353,ΜΠρ.Θεσ. 2091/2014). Στην περίπτωση δε, που υπάρχει έγκυρη νεότερη συμφωνία, η λύση της μίσθωσης επέρχεται μόλις συμπληρωθεί ο συμφωνηθείς νέος χρόνος διάρκειας της μίσθωσης, χωρίς να απαιτείται καταγγελία (άρθρο 608 ΑΚ ΑΠ 1259/1992 ΕλλΔνη 35.1341).

Περαιτέρω, η οικειοθελής απόδοση του μισθίου από τον μισθωτή αποτελεί ουσιαστικώς πρόταση προς τον εκμισθωτή για κατάρτιση σύμβασης λύσης της μίσθωσης και η παραλαβή του από τον τελευταίο αποδοχή της πρότασης και ολοκλήρωση επομένως αυτής (ΑΚ 185, 189, 192), συγχρόνως όμως αποτελεί και συμφωνία (πρόταση και αποδοχή) εκτέλεσης της σύμβασης πρόωρης, πριν από την πάροδο του συμβατικού ή νόμιμου χρόνου, απόδοσης του μισθίου. Για την τελευταία αυτή συμφωνία δεν απαιτείται η τήρηση των διατυπώσεων του άρθρου 5 του Π.Δ/τος 34/1995 (ΑΠ 236/2010 Αρμ 2010.1841, ΕΔικΠολ 2011.81, ΕφΑθ 5340/2010 ΕλλΔνη 2011,586). Ετσι, ο παραπάνω περιορισμός ως προς την απόδειξη της αντισυμφωνίας για λύση της μίσθωσης δεν ισχύει, όταν η αντισυμφωνία γίνεται μετά τη σύναψη της μίσθωσης και σε εκτέλεση της ο μισθωτής αποδίδει το μίσθιο στον εκμισθωτή και εκείνος το παραλαμβάνει με σκοπό τη λύση της μίσθωσης (ΑΠ 1086/2001 ΕλλΔικ 44480, ΕφΛαμ 79/2002 ΕλλΔικ 45-585).