Αναφορικά με την υποχρέωση ασφάλισης ως προϋπόθεση, που εξετάζεται κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής επενδυτή και των μελών της οικογένειάς του και δεδομένου, ότι οι κάτοχοι της άδειας επενδυτή, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους δεν υποχρεούνται να διαμένουν στην Ελλάδα, δεν απαιτείται να είναι ασφαλισμένοι καθ΄ολη τη διάρκεια ισχύος των αδειών διαμονής τους.

Μόνο στην περίπτωση και κατά χρόνο ανανέωσης των αδειών παραμονής τους ή για όσο χρόνο μένουν στην Ελλάδα θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να διαθέτουν ασφάλιση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες καλύψεις.