Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΣτΕ 2036/2019 ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας μπορεί οποτεδήποτε να μεταβάλλει τον τρόπο καταβολής του τιμήματος προβαίνοντας σε αντίστοιχη διόρθωση- τροποποίηση του αρχικού συμβολαίου κατά τρόπο ώστε να συμμορφώνεται με τις οικείες νομοθετικές διατάξεις και τους τρόπους πληρωμής του τιμήματος που προβλέπονται ρητώς σε αυτές. Ακολούθως μπορεί να αιτηθεί από τη Διοίκηση Αλλοδαπών την χορήγηση της άδειας παραμονής επί τη βάσει του διορθωμένου συμβολαίου. Περαιτέρω στα εν λόγω συμβόλαια θα πρέπει να αναφέρονται με κάθε λεπτομέρεια και σαφήνεια όλα τα στοιχεία διενέργειας της πληρωμής του τιμήματος. Σε αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων σύμφωνα και με την τελευταία τροποποίηση της διάταξης του αρ. 20 Β΄ του ν. 4251/2014, που επήλθε με τον νόμο 4635/2019 και Υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή για τη συζυγική σχέση ή συγγένεια με τυχόν τρίτο πληρωτή, η οποία δηλώνεται και υποβάλλεται υπεύθυνα από τους συμβαλλόμενους ενώπιων του συντάσσοντος το συμβόλαιο συμβολαιογράφου.

Σε περίπτωση που τα ανωτέρω σύμφωνα με το νόμο απαραίτητα στοιχεία δεν δηλώνονται στο συμβόλαιο, ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε διόρθωση του συμβολαίου κατά τρόπο ώστε να συμμορφώνεται με τις οικείες νομοθετικές διατάξεις.