Ποιός είναι ο κατάλογος χωρών που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης?


ΑΓ. ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ & ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΑΛΑΟΥΙ ΑΓ. ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΜΑΛΤΑ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ ΑΝΔΟΡΑ ΜΕΞΙΚΟ ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ &…

Read More

Μπορεί να λάβει άδεια παραμονής επενδυτή («Golden Visa») πολίτης τρίτης χώρας που απέκτησε την κυριότητα ακίνητης περιουσίας μέσω της διαδικασίας του πλειστηριασμού;


Το ΝΣΚ με την υπ΄αριθμ. 153/2020 γνωμοδότησή του έκρινε ότι: «Μετά τον αναγκαστικό πλειστηριασμό του ακινήτου στην Ελλάδα και την καταβολή από τον…

Read More

Εμπίπτει στην έννοια του επενδυτή ο ανήλικος ή αδειοδοτείται μόνον στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης;


Με την υπ΄αριθμ. 22/2020 γνωμοδότηση το ΝΣΚ (Ολομέλεια) γνωμοδοτεί, ότι «ο ανήλικος πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να υπαχθεί στην έννοια του επενδυτή του αρ. 20…

Read More

Μπορεί να χορηγηθεί άδεια διαμονής επενδυτή στην μητέρα ανήλικου ως ασκούσα την γονική μέριμνα αυτού;


Το ΝΣΚ (Δ΄ τμήμα) με την με αριθμ. 230/2019 γνωμοδότηση του απεφάνθη ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηση άδειας διαμονής επενδυτή βάσει του αρ.20 β΄ του…

Read More

Σε περίπτωση γονικής παροχής, ο πολίτη τρίτης χώρας χάνει την Golden Visa;


Σύμφωνα με την παρ.5 του αρ.20 Β΄ ν. 4251/2014 « Η άδεια διαμονής επενδυτή μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονη διάρκεια, κάθε φορά, εφόσον η ακίνητη περιουσία…

Read More

Πως γίνεται η νόμιμη επικύρωση των ξενόγλωσσων πιστοποιητικών (Apostille);


Για να γίνει αποδεκτό ένα αλλοδαπό δημόσιο έγγραφο από ελληνικές δημόσιες  υπηρεσίες  απαιτείται προηγουμένως η νόμιμη επικύρωση του και ακολούθως επίσημη…

Read More

Τι συμβαίνει στην περίπτωση που η καταβολή του τιμήματος για την απόκτηση της «Golden Visa» δεν έχει συντελεσθεί κατά τους τρόπους που ορίζει ο νόμος;


Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΣτΕ 2036/2019 ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας μπορεί οποτεδήποτε να μεταβάλλει τον τρόπο καταβολής του τιμήματος…

Read More

Θα πρέπει ο πολίτης τρίτης χώρας να είναι ασφαλισμένος και αυτός και τα μέλη της οικογενείας του καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας παραμονής τους για να μπορέσουν να ανανεώσουν τις άδειες παραμονής τους (“Golden Visa”);


Αναφορικά με την υποχρέωση ασφάλισης ως προϋπόθεση, που εξετάζεται κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής επενδυτή και των μελών της οικογένειάς του και…

Read More

Σε ποίες περιπτώσεις, όταν πωλείται ένα ακίνητο, απαιτείται η προσκόμιση της βεβαίωσης της περ.7 του αρ. 20 Β΄ του ν.4251/2014 ενώπιων του συμβολαιογράφου;


Η υποχρέωση προσκόμισης της βεβαίωσης της περ.7 του αρ. 20 Β΄ του ν.4251/2014 ενώπιων του συμβολαιογράφου αφορά πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι κατά την…

Read More

Οι όροι και περιορισμοί που περιλαμβάνονται στη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας αποτελούν παρακωλυτικό λόγο για την απόκτηση της “Golden Visa”;


Η αναφορά σε όρους και περιορισμούς του ν. 3741/1929, που αφορά στην ιδιοκτησία κατ΄ορόφους (οριζόντια ιδιοκτησία), που απαντάται σε συμβόλαια αγοραπωλησίας…

Read More