Η υποχρέωση προσκόμισης της βεβαίωσης της περ.7 του αρ. 20 Β΄ του ν.4251/2014 ενώπιων του συμβολαιογράφου αφορά πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι κατά την μεταπώληση της ακίνητης περιουσίας τους είναι ήδη κάτοχοι της άδειας διαμονής επενδυτή (“Golden  Visa”).

Έτσι, σε περίπτωση πώλησης ακινήτου από πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος όμως δεν έχει λάβει την άδεια διαμονής επενδυτή (“Golden  Visa”), αλλά διαμένει στη χώρα με οποιονδήποτε άλλο τίτλο διαμονής, ενώπιων του συμβολαιογράφου αρκεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986, μέσω της οποίας ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι δεν είναι κάτοχος ή δεν έχει αιτηθεί την έκδοση της Golden Visa. Το αυτό απαιτείται και σε περίπτωση που η μεταπώληση συντελεσθεί δια πληρεξουσίου του πολίτη τρίτης χώρας.

Ομοίως, σε περίπτωση πώλησης ακινήτου από νομικό πρόσωπο, τις μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια του οποίου κατέχει εξ΄ολοκλήρου πολίτης τρίτης χώρας, ισχύουν τα ανωτέρω αναλογικά για το φυσικό πρόσωπο που είναι ο μοναδικός εταίρος ή μεριδιούχος του ανωτέρω νομικού προσώπου.

Άξιο αφοράς χρήζει και το γεγονός, ότι οι συμβολαιογράφοι μετά την σύναψη του εν λόγω αγοραπωλητήριου συμβολαίου οφείλουν να ενημερώσουν την Αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, η οποία έχει τυχόν χορηγήσει τη σχετική βεβαίωση του αρ. 20 Β΄περ.7 του ν. 4251/2014, ώστε η εν λόγω υπηρεσία κατόπιν να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σε σχέση με το κατά πόσο ο κάτοχος της μόνιμης άδειας παραμονής επενδύτη (“Golden Visa”) συνεχίζει να πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου ή όχι.