Με την υπ΄αριθμ. 22/2020 γνωμοδότηση το ΝΣΚ (Ολομέλεια) γνωμοδοτεί, ότι «ο ανήλικος πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να υπαχθεί στην έννοια του επενδυτή του αρ. 20 Β΄ του ν.4251/2014, εφόσον βεβαίως συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου, αλλά και οικείες  διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας που αφορούν τις προϋποθέσεις απόκτησης περιουσίας από ανήλικο.