Το ΝΣΚ (Δ΄ τμήμα) με την με αριθμ. 230/2019 γνωμοδότηση του απεφάνθη ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηση άδειας διαμονής επενδυτή βάσει του αρ.20 β΄ του ν.4251/2014 στο γονέα ανήλικου πολίτη τρίτης χώρας ιδιοκτήτη ακίνητης περιούσιας στην Ελλάδα ως φορέα της γονικής μέριμνάς του.