Το ΝΣΚ με την υπ΄αριθμ. 153/2020 γνωμοδότησή του έκρινε ότι: «Μετά τον αναγκαστικό πλειστηριασμό του ακινήτου στην Ελλάδα και την καταβολή από τον υπερθεματιστή του εκπλειστηριάσματος, ελάχιστης αξίας 250.000 €, στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο, είναι δυνατή η χορήγηση σε αυτόν της άδειας παραμονής επενδυτή (Golden Visa) του αρ.20 Β΄ του ν. 4251/2014 εφόσον συντρέξουν σωρευτικώς οι κάτωθι προϋποθέσεις:

  1. η καταβολή του εκπλειστηριάσματος στον υπάλληλο του πλειστηριασμού συντελεσθεί με έναν από τους περιοριστικά αναφερόμενους στην διάταξη του αρ. 20 Β΄ περ.2 του ν. 4251/2014 τρόπους πληρωμής,
  2. έχει γίνει μεταγραφή της κατακυρωτικής έκθεσης στα οικεία βιβλία μεταγραφής  και
  3. ο πλειστηριασμός δεν έχει ακυρωθεί σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές διατάξεις.