Η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου είναι ένας ηλεκτρονικός φάκελος που καταγράφει όλα τα στοιχεία για ένα κτίριο, για ένα διαμέρισμα, για το οικόπεδο και τις μεταβολές από την κατασκευή του έως το τέλος της ζωής του. Δηλαδή περιλαμβάνει όλες τις άδειες, όλα τα σχέδια, πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, τίτλους ιδιοκτησίας, πίνακα κατανομών της πολυκατοικία.

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου είναι η ενιαία βάση δεδομένων όπου ενσωματώνονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία και σχέδια για κάθε ακίνητο, ενώ μόνο με την απόκτησή της θα θεωρείται πλέον ολοκληρωμένη και η τακτοποίηση αυθαιρέτων.

Για κάθε μεταβίβαση είτε ακινήτου είτε αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας (π.χ. διαμέρισμα σε μία πολυκατοικία) θα απαιτείται πλέον να υπάρχει «πιστοποιητικό πληρότητας».

Τι περιλαμβάνει η ταυτότητα κτιρίου;

Ο ηλεκτρονικός φάκελος, δηλαδή η ταυτότητα κτιρίου περιλαμβάνει τα εξής έγγραφα σε ψηφιακή μορφή:

 • την οικοδομική άδεια (με τις αναθεωρήσεις αν υπάρχουν) του κτιρίου που βρίσκεται η διηρημένη ιδιοκτησία
 • τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια
 • το πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης της διηρημένης ιδιοκτησίας
 • το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής (εφόσον έχει εκδοθεί)
 • δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων
 • τα σχέδια κατόψεων τα οποία αποτυπώνουν την διηρημένη ιδιοκτησία στην πραγματική της κατάσταση
 • το δελτίο δομικής τρωτότητας ή την τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου ή την μελέτη στατικής επάρκειας.
 • τον πίνακα χιλιοστών και την μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον υπάρχουν.

Σε περίπτωση που η οικοδομική άδεια και τα στοιχεία που την συνοδεύουν δεν ανευρίσκονται τότε θα πρέπει να περαστεί στον φάκελο η βεβαίωση απώλειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.

Με την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου/Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΤΕΕ, συγκεντρώνονται σε ένα πιστοποιητικό, στο Πιστοποιητικό Πληρότητας, όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες ενός ακινήτου με αποτέλεσμα:

 • Να αποτρέπεται η δημιουργία νέας γενιάς αυθαιρέτων.
 • Να θωρακίζεται η ιδιοκτησία των πολιτών, καθώς θα είναι καταγεγραμμένες όλες οι τυχόν μεταβολές του ακινήτου. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται και η διαφάνεια στις δικαιοπραξίες (μεταβιβάσεις).
 • Να μειώνεται δραστικά η γραφειοκρατία καθώς ο πολίτης – ιδιοκτήτης έχοντας ψηφιακά την «ακτινογραφία» του ακινήτου του, δεν χρειάζεται να σπεύδει για οποιοδήποτε έγγραφο σε δημόσιες υπηρεσίες. Πλέον, με λίγα «κλικ» στον υπολογιστή θα μπορεί να λαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες (π.χ. τίτλους ιδιοκτησίας, οικοδομική άδεια, δήλωση ακινήτου στο Κτηματολόγιο κλπ).
 • Το Δημόσιο να αποκτά καταγραφή των ακινήτων του με σημαντικές πληροφορίες (για τη στατική επάρκεια, τη δομική τρωτότητα κλπ), ώστε να μπορούν να προγραμματισθούν και οι απαιτούμενες παρεμβάσεις σε αυτά.
 • Να επιταχύνονται οι επενδύσεις, καθώς με ψηφιοποιημένες τις πληροφορίες των ακινήτων (κτιρίων ή οικοπέδων / γηπέδων), συντομεύει δραστικά ο χρόνος διερεύνησης και εξέτασής τους από υποψήφιους επενδυτές.

Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7547/104 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 287/27.01.2021), η καταχώρηση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και της Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησία θα είναι υποχρεωτική και θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από 1 Φεβρουαρίου 2021, ότε και θα εκκινήσει η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ταυτότητας Κτιρίου, της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4495/2017.

Παράλληλα με την Ταυτότητα Κτιρίου δόθηκε η δυνατότητα από το ΥΠΕΝ δίμηνης παράτασης ισχύος των βεβαιώσεων μηχανικών έως τις 31 Μαρτίου 2021.Έτσι,οι βεβαιώσεις μηχανικών με ημερομηνία διενέργειας της αυτοψίας έως και 31.1.2021 θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεταβίβαση ακινήτων μέχρι τη λήξη τους, χωρίς υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης ιδιοκτησίας.

Δεδομένης όμως της υφιστάμενης κατάστασης λόγω COVID19 κρίθηκε αναγκαία η παράταση έως και τις 30/06/2021 του χρόνου ισχύος των βεβαιώσεων μηχανικών, οι οποίες εκδόθηκαν με ημερομηνία αυτοψίας από 01/01/2021 έως τις 31/01/2021. Έτσι με τη σχετική νομοθετική ρύθμιση, επεκτείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2021 η ισχύς των βεβαιώσεων των μηχανικών, που πιστοποιούν την ύπαρξη ή μη πολεοδομικών παραβάσεων στα ακίνητα. Με βάση τη νέα ρύθμιση μετατίθεται παράλληλα να ισχύει αποκλειστικά η Ταυτότητα Κτιρίου από την 1η Ιουλίου 2021.

Με τον τρόπο αυτό ισχύουν κανονικά οι βεβαιώσεις μηχανικών για τις δικαιοπραξίες επί ακινήτων και κάθε άλλη νόμιμη χρήση με ημερομηνία έκδοσης έως την 31η Ιανουαρίου 2021, καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο παλαιές αλλά και νέες υποθέσεις που προκύπτουν στο τρέχον διάστημα μέχρι τη λήξη της νέας προθεσμίας, ήτοι αυτής της 30.6.2021 που έχει δοθεί.