Σύμφωνα με τις διατάξεις ΑΚ 592 και 594, αντίστοιχα «Ο μισθωτής δεν ευθύνεται για φθορές ή μεταβολές που οφείλονται στη συμφωνημένη χρήση» και «Ο εκμισθωτής έχει δικαίωμα να καταγγείλει αμέσως τη μίσθωση και συγχρόνως να ζητήσει αποζημίωση, αν ο μισθωτής, παρά τις διαμαρτυρίες του εκμισθωτή, δεν μεταχειρίζεται το μίσθιο με επιμέλεια και όπως συμφωνήθηκε ή δεν τηρεί τη συμπεριφορά που πρέπει απέναντι στους άλλους ενοίκους».

Η συμφωνημένη χρήση προσδιορίζεται από την ερμηνεία της σύμβασης (ΑΚ 173, 200, 281, 288). Κάθε αυθαίρετη μεταβολή της συνιστά κακή χρήση ανεξάρτητα από το αν συνεπάγεται ή μη τη χειροτέρευση του μισθίου. [Παύλος Χρ. Φίλιος, Ενοχικό Δίκαιο, ειδικό μέρος πρώτος τόμος πρώτος ημίτομος τέταρτη έκδοση, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα 1997, σελ.168]

Αν ο μισθωτής αθετεί την υποχρέωσή του για καλή χρήση του μισθίου, δηλαδή κάνει κακή χρήση αυτού ο εκμισθωτής δικαιούται: 1) να αξιώσει αυτούσια και προσήκουσα εκπλήρωση, δηλαδή παύση και παράλειψη στο μέλλον, 2) να καταγγείλει άμεσα τη μίσθωση, χωρίς τήρηση προθεσμίας, αν παρά τις διαμαρτυρίες του ο μισθωτής εξακολουθεί να κάνει κακή χρήση του μισθίου και 3) να ζητήσει αποζημίωση ανεξαρτήτως αν άσκησε ή όχι το δικαίωμα καταγγελίας. [Βασίλης Ατ. Βαθρακοκοίλης, ΕΡΝΟΜΑΚ Τόμος Γ’ Ημιτόμος Α’ ειδικό ενοχικό άρθρα 496-618, σελ. 664]. Μάλιστα, προϋπόθεση για την άσκηση της καταγγελίας αποτελεί η προηγούμενη διαμαρτυρία του εκμισθωτή και όχι απαραίτητα πολλές διαδοχικές διαμαρτυρίες όπως φαίνεται στη διάταξη. [Βασίλης Ατ. Βαθρακοκοίλης, ΕΡΝΟΜΑΚ Τόμος Γ’ Ημιτόμος Α’ ειδικό ενοχικό άρθρα 496-618, σελ. 662, 663]

Αναφορικά με το ζήτημα αν η ανέγερση αυθαίρετων κτισμάτων συνιστά ή όχι κακή χρήση, ο Άρειος Πάγος με την υπ’ αριθμό απόφασή του 739/2008 απεφάνθη ότι: «μεταχείριση του μισθίου όχι με επιμέλεια συνιστά τόσον η καταστροφή μερών, συστατικών ή παραρτημάτων του μισθίου, όσο και κάθε βλάβη αυτών ή κάθε αυθαίρετη, χωρίς τη συναίνεση του εκμισθωτή, επέμβαση του μισθωτή, εξαιτίας της οποίας αλλοιώνεται ουσιωδώς η γενική και ειδική διαμόρφωση, διάταξη και όψη του μισθίου, που έχουν γίνει και προοριστεί από τον εκμισθωτή για την εξυπηρέτηση του οικονομικού του σκοπού. Σύμφωνα δε με τις διατάξεις των άρθρων 587 και 599 του ΑΚ, η καταγγελία της μίσθωσης για κακή χρήση του μισθίου επιφέρει τη λύση της σύμβασης για το μέλλον και την υποχρέωση του μισθωτή να αποδώσει το μίσθιο στον εκμισθωτή».

Συνεπώς, και η ανέγερση αυθαίρετων κτισμάτων αποτελεί κακή χρήση του μισθίου και ο εκμισθωτής δύναται να αποδεσμευθεί από τη μίσθωση και να ζητήσει αποζημίωση, ή εκπλήρωση της σύμβασης.