Η δυνατότητα του μισθωτή να καταγγείλει τη μίσθωση λόγω μεταμέλειας για τις νέες μισθώσεις που καταρτίζονται μετά τις 28.2.2014


Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 43 του π.δ. 34/1995, όπως ίσχυε μετά την τελευταία αντικατάστασή του με την παρ.1 του άρθρου 17 του ν. 3853/2010 (ΦΕΚ Α’…

Read More

Δύναται να ασκηθεί αγωγή απόδοσης μισθίου σε περίπτωση εικονικής μίσθωσης;


Η αγωγή απόδοσης μισθίου (αγωγή εξώσεως), ως αγωγή που απορρέει από σύμβαση, προϋποθέτει έγκυρη και όχι άκυρη σύμβαση μίσθωσης, οπότε και απορρίπτεται ως…

Read More

Είναι δυνατή η καταγγελία επαγγελματικής μισθώσεως εν όσω εκκρεμεί απόφαση επί κατατεθείσας Αιτήσεως Εξυγίανσης ;


  10.1.2019 Στο άρ. 106 ΠτΚ ορίζεται ότι: «1. Από την κατάθεση της συμφωνίας εξυγίανσης προς επικύρωση και μέχρι την έκδοση απόφασης από το πτωχευτικό…

Read More

Δικαιώματα εκμισθωτή σε περίπτωση αυθαίρετων κατασκευών μισθωτή εντός του μισθίου


Σύμφωνα με τις διατάξεις ΑΚ 592 και 594, αντίστοιχα «Ο μισθωτής δεν ευθύνεται για φθορές ή μεταβολές που οφείλονται στη συμφωνημένη χρήση» και «Ο εκμισθωτής…

Read More

Ανείσπρακτα Ενοίκια- Αποφυγή Φορολόγησης


Αρχικά, με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) δεν προβλεπόταν η τύχη των ενοικίων τα οποία δεν είχαν εισπραχθεί από τον εκμισθωτή, ενώ μέχρι…

Read More

Υποστατή η κατάρτιση της σύμβασης μίσθωσης και χωρίς την υποβολή του μισθωτηρίου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.


Η σύμβαση της μίσθωσης (κινητού ή ακινήτου) πράγματος είναι, με βάση τη γενική αρχή του ατύπου του άρθρου 158ΑΚ, άτυπη μη υποκείμενη σε οποιονδήποτε τύπο. Στη…

Read More