Η δυνατότητα του μισθωτή να καταγγείλει τη μίσθωση λόγω μεταμέλειας για τις νέες μισθώσεις που καταρτίζονται μετά τις 28.2.2014


Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 43 του π.δ. 34/1995, όπως ίσχυε μετά την τελευταία αντικατάστασή του με την παρ.1 του άρθρου 17 του ν. 3853/2010 (ΦΕΚ Α’…

Διάβασε περισσότερα

Δύναται να ασκηθεί αγωγή απόδοσης μισθίου σε περίπτωση εικονικής μίσθωσης;


Η αγωγή απόδοσης μισθίου (αγωγή εξώσεως), ως αγωγή που απορρέει από σύμβαση, προϋποθέτει έγκυρη και όχι άκυρη σύμβαση μίσθωσης, οπότε και απορρίπτεται ως…

Διάβασε περισσότερα

Είναι δυνατή η καταγγελία επαγγελματικής μισθώσεως εν όσω εκκρεμεί απόφαση επί κατατεθείσας Αιτήσεως Εξυγίανσης ;


  10.1.2019 Στο άρ. 106 ΠτΚ ορίζεται ότι: «1. Από την κατάθεση της συμφωνίας εξυγίανσης προς επικύρωση και μέχρι την έκδοση απόφασης από το πτωχευτικό…

Διάβασε περισσότερα

Δικαιώματα εκμισθωτή σε περίπτωση αυθαίρετων κατασκευών μισθωτή εντός του μισθίου


Σύμφωνα με τις διατάξεις ΑΚ 592 και 594, αντίστοιχα «Ο μισθωτής δεν ευθύνεται για φθορές ή μεταβολές που οφείλονται στη συμφωνημένη χρήση» και «Ο εκμισθωτής…

Διάβασε περισσότερα

Ανείσπρακτα Ενοίκια- Αποφυγή Φορολόγησης


Αρχικά, με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) δεν προβλεπόταν η τύχη των ενοικίων τα οποία δεν είχαν εισπραχθεί από τον εκμισθωτή, ενώ μέχρι…

Διάβασε περισσότερα

Υποστατή η κατάρτιση της σύμβασης μίσθωσης και χωρίς την υποβολή του μισθωτηρίου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.


Η σύμβαση της μίσθωσης (κινητού ή ακινήτου) πράγματος είναι, με βάση τη γενική αρχή του ατύπου του άρθρου 158ΑΚ, άτυπη μη υποκείμενη σε οποιονδήποτε τύπο. Στη…

Διάβασε περισσότερα