Σύμφωνα με το αρ. 20 Β’ του ν. 4251/2014, όπως τροποποιηθείς ισχύει, προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης «Golden Visa» σε πολίτη τρίτης χώρας που έχει εισέλθει νόμιμα στην Ελλάδα.

Αν μέρος του τιμήματος, έχει τυχόν καταβληθεί με άλλο τρόπο, περάν των ρητώς προβλεπόμενων στο νόμο, λόγω παρακράτησης του εν λόγο ποσού από τον συμβολαιογράφο με σκοπό την απόδοσή του στο Δημόσιο και την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας, αυτό δεν αποτελεί παρακωλυτικό λόγο  για την απόκτηση της “Golden Visa”.