Όπως γνωρίζετε, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 20 Β’  του ν.4251/2014, µπορούν να λάβουν άδεια διαµονής πολίτες τρίτης χώρας που διαθέτουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, το ελάχιστο ύψος της οποίας καθορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ. Το τίµηµα καταβάλλεται µε δίγραµµη τραπεζική επιταγή ή άλλη τραπεζική συναλλαγή, όπως ρητώς ορίζεται στο νόμο, τα ειδικότερα στοιχεία της οποίας πρέπει να δηλώνονται υπευθύνως από τους συμβαλλόμενους ενώπιον του συντάσσοντος το συµβόλαιο συµβολαιογράφου και να αναγράφονται σε αυτό.

Στον  κάτωθι ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδας http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Supervision/SupervisedInstitutions/default.aspx βρίσκεται διαθέσιµος κατάλογος των τραπεζικών ιδρυµάτων άλλων χωρών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και από τα οποία μπορεί να γίνει δεκτή για την απόκτηση της “Golden Visa” δίγραµµη τραπεζική επιταγή που εκδόθηκε από τα εν λόγω υποκαταστήματα τραπεζικών ιδρυμάτων άλλων χωρών.