Υποχρεωση καταβολης Δικστικου Ενσημου


Στις διατάξεις των εδαφίων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 237 ΚΠολΔ, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 άρθρο δεύτερο παρ. 2 του Ν. 4335/2015 και…

Read More

Τρόπος παραίτησης του καταπιστευματοδόχου από το καταπίστευμα


Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1923 παρ. 1 και 1935 παρ. 1 ΑΚ, προκύπτει ότι ο καταπιστευματοδόχος από τότε που η κληρονομία επάγεται στον…

Read More

Προσωρινή διαταγή. Αποτελεί δεδικασμένο;


  Η αποδοχή ή απόρριψη της προσωρινής διαταγής έχει ως αποτέλεσμα την απαγόρευση της κατάθεσης εκ νέου της ίδιας αίτησης περί χορήγησης προσωρινής…

Read More

Επί αιτήσεως εκδόσεως κληρονομητηρίου βάσει ιδιόγραφης διαθήκης, απαιτείται να έχει προηγηθεί δημοσίευσή της και κήρυξη αυτής ως κυρίας


Όπως γίνεται θεωρητικά [1] και νομολογιακά δεκτό [2], για το ορισμένο της αιτήσεως εκδόσεως κληρονομητηρίου, απαιτείται η επίκληση και η απόδειξη της ύπαρξης…

Read More

Το ληξιπρόθεσμο της οφειλής έως την πρώτη συζήτηση της αγωγής ως προϋπόθεση για την άσκηση αγωγής διάρρηξης από τον δανειστή. Ποια η ευθύνη του εγγυητή;


Έχει κριθεί νομολογιακά με πληθώρα δικαστικών αποφάσεων, ότι όσον αφορά στην άσκηση αγωγής διάρρηξης δεν απαιτείται να έχει βεβαιωθεί δικαστικά η απαίτηση του…

Read More

Η ειδική μνεία των εγγράφων στην εκκαλούμενη απόφαση


Στο άρθρο 520 ΚΠολΔ προβλέπεται ότι «1. Το έγγραφο της έφεσης πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που απαιτούνται κατά τα άρθρα 118 έως 120 και τους λόγους της…

Read More

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram κτλ) ως αποδεικτικά μέσα στα πλαίσια δικών ενώπιων των πολιτικών Δικαστηρίων;


Η διαρκώς αυξανόμενη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζει πολυσδιάστατο και πρακτικό ενδιαφέρον υπό νομικό πρίσμα. Μία από τις βασικές πτυχές του…

Read More

Δημοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης και κήρυξη αυτής ως κυρίας


Ιδιόγραφη είναι η διαθήκη που έχει γραφεί εξ ολοκλήρου από το χέρι του διαθέτη και έχει χρονολογηθεί και υπογραφεί από αυτόν (1721 ΑΚ, ΑΠ 708/2015, ΕφΘεσσαλ…

Read More