Η αποδοχή ή απόρριψη της προσωρινής διαταγής έχει ως αποτέλεσμα την απαγόρευση της κατάθεσης εκ νέου της ίδιας αίτησης περί χορήγησης προσωρινής διαταγής. Ωστόσο, επιτρέπεται οποτεδήποτε η νέα αίτηση προσωρινής διαταγής -η οποία κατατίθεται με αυτοτελές δικόγραφο, σε οποιοδήποτε στάδιο της δίκης, μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως- με διαφορετικό ιστορικό, διαφορετικό αίτημα, διόρθωση παραλείψεων ή σφαλμάτων. Επομένως η εκδοθείσα προσωρινή διαταγή αποτελεί προσωρινή δικαστική κρίση με οιονεί προσωρινό δεδικασμένο, το οποίο δεσμεύει το δικαστή που θα εξετάσει το νέο αίτημα περί χορήγησης προσωρινής διαταγής, εκτός αν ο αιτών, με τη νέα, όμοια κατά το αντικείμενο αίτηση του επικαλείται μεταβολή του δικαιώματος ή της ιστορικής ή νομικής αιτίας (βλ. Ι. Βενιέρη – Θ. Κατσά, όπ.π., σελ. 274, 275, 933/2014 ΕιρΚορινθ).