Μετά την ολοκλήρωση του πλειστηριασμού με τη σύνταξη της έκθεσης κατακύρωσης, ο υπερθεματιστής οφείλει να καταβάλει το πλειστηρίασμα. Με την καταβολή ολόκληρου του ποσού, ο τελευταίος, λαμβάνει δυνάμει του άρθρου 1005 παρ. 3 ΚΠολΔ, το πλειστηριαζόμενο ακίνητο ελεύθερο βαρών. Συγκεκριμένα, η ανωτέρω διάταξη προβλέπει τα εξής: «Η καταβολή του πλειστηριάσματος από τον υπερθεματιστή επιφέρει απόσβεση της υποθήκης ή προσημείωσης που υπάρχει πάνω στο ακίνητο. Ο υπερθεματιστής μετά την καταβολή του πλειστηριάσματος έχει δικαίωμα να ζητήσει την εξάλειψη των υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων που είναι γραμμένες στο ακίνητο. Αν ο πλειστηριασμός ακυρωθεί, αναβιώνουν αυτοδικαίως οι υποθήκες και οι προσημειώσεις που εξαλείφθηκαν• ο υποθηκοφύλακας έχει υποχρέωση να κάνει σχετική σημείωση στα ειδικά βιβλία, όταν του προσαχθεί αντίγραφο της ακυρωτικής απόφασης.»
Από τα ανωτέρω, επομένως, προκύπτει ότι ο υπερθεματιστής δε φέρει τα βάρη του ακινήτου τα οποία έχουν καταχωρηθεί στο οικείο Υποθηκοφυλακείο, ήτοι προσημειώσεις, υποθήκες και κατασχέσεις. Ζήτημα γεννάται αναφορικά με τα λεγόμενα αφανή βάρη του ακινήτου, όπως φόροι, τέλη και οφειλές σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών.
Ειδικότερα, όσον αφορά οφειλές προς ΕΥΔΑΠ προβλέπεται ρητώς η εις ολόκληρον ευθύνη του αρχικού ιδιοκτήτη του ακινήτου με τον υπερθεματιστή. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4 του Ν.Δ. 2722/1953, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παρ. 3του Α.Ν. 489/1968: «Οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι ιδιοκτητών δι’ α εβεβαιώθησαν ή βεβαιούνται οφειλαί εν γένει υπέρ ΟΑΠ είναι αλληλεγγύως υπόχρεοι μετά των αρχικών ιδιοκτητών, ευθυνόμενοι εις ολόκληρον μέχρι της τελείας αποπληρωμής της οφειλής». Αξίζει να αναφερθεί πως δυνάμει του νόμου 1068/1980, ο Οργανισμός Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΟΑΠ), ο οποίος αναφέρεται στην ως άνω διάταξη, συγχωνεύτηκε με την Ελληνική Εταιρία Υδάτων (ΕΕΥ) και βάσει αυτής συστήθηκε η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία Εταιρία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ).
Συνοψίζοντας, λοιπόν, ο υπερθεματιστής απαλλάσσεται από τα βάρη που αναφέρονται στο άρθρο 1005 παρ. 3 ΚΠολΔ, παρά ταύτα ενδέχεται να φέρει τυχόν αφανή βάρη του πλειστηριασμένου ακινήτου.