Στις διατάξεις των εδαφίων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 237 ΚΠολΔ, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 άρθρο δεύτερο παρ. 2 του Ν. 4335/2015 και εφαρμόζεται για τις αγωγές που κατατέθηκαν μετά την 1η-1-2016 (άρθρο 1 άρθρο ένατο παρ. 1 του Ν. 4335/2015), ορίζεται ότι «μέσα σε εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται με αυτές. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθενται το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, καθώς και τα πληρεξούσια έγγραφα προς τους δικηγόρους κατά το άρθρο 96. Το δικαστικό ένσημο κατατίθεται το αργότερο μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης.». Εξάλλου στην τακτική διαδικασία κατά τον νόμο 4335/2015 δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 227 ΚΠολΔ για να προσκομιστεί το δικαστικό ένσημο μετά τη συζήτηση, καθόσον ο νομοθέτης, στη διάταξη του άρθρου 237 ΚΠολΔ, οριοθέτησε ρητά και με σαφήνεια («….το δικαστικό ένσημο κατατίθεται το αργότερο μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης») το χρονικό σημείο μέχρι το οποίο ο ενάγων μπορεί να καταθέσει το δικαστικό ένσημο, τυχόν εφαρμογή, δε, του άρθρου 227 ΚΠολΔ θα κατέληγε ουσιαστικά στην καταστρατήγηση του άρθρου 237. Ειδικότερα, στο άρθρο 2 εδαφ. τελευταίο του ν. ΓΠΟΗ/1912 «περί δικαστικού ενσήμου», όπως ισχύει, κι ερμηνεύθηκε αυθεντικώς με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν.δ. 1544/42 και η οποία στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με τα  άρθρα 11 του ν.δ. 4189/1961, 70 παρ. 3 και 72 παρ. 14 του ν. 3994/2011 και το άρθρο 21 του ν. 4055/2012  ορίζεται ότι σε περίπτωση μη καταβολής από τον ενάγοντα του οφειλομένου τέλους δικαστικού ενσήμου (κατά το καταψηφιστικό αίτημα της αγωγής) αυτός λογίζεται ερήμην δικαζόμενος κι η αγωγή του απορρίπτεται, η απόρριψη δε αυτή θεωρείται ότι γίνεται για ουσιαστικό (κι όχι για τυπικό) λόγο, πράγμα που συνεπάγεται τη δημιουργία δεδικασμένου περί της ουσιαστικής αβασιμότητας της αγωγής, εάν η σχετική απόφαση καταστεί τελεσίδικη (ΑΠ  1485/2018 , ΑΠ 1337/2011, ΑΠ 1107/2005 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Κατ’ εξαίρεση μπορεί ο ενάγων με τις προτάσεις του εωσότου περατωθεί η δίκη στον πρώτο βαθμό να περιορίσει το αίτημα της αγωγής. Πλέον συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 223 ΚΠολΔ σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων  224 ΚΠολΔ και 295 παρ1 τελ.εδ.ΚΠολΔ  με τις προτάσεις ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου ή με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του ενάγοντος που καταχωρίζεται στα πρακτικά της δημόσιας συνεδρίασης του δικαστηρίου επιτρέπεται, μεταξύ των άλλων η ολική ή μερική παραίτηση του ενάγοντος από το καταψηφιστικό αίτημα της αγωγής και, έτσι, περιορίζεται η αγωγή στο αναγνωριστικό του δικαιώματος αίτημα. Στην περίπτωση αυτή, ήτοι στην μετατροπή του αγωγικού αιτήματος σε αναγνωριστικό δεν απαιτείται η καταβολή δικαστικού ενσήμου, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ.1 του Ν.4446/22-12-2016 έχει καταργηθεί η σχετική υποχρέωση (3403/2019 ΜονΠρΠειρ, www.protodikeio-peir.gr).